MEKRA LANG OTOMOTİV YAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Mekra Lang Otomotiv Yan Sanayi Anonim Şirketi (‘Mekra Lang’) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

 

İşbu metin ile, Mekra Lang, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

 

1.        Veri Sorumlusu

 

Mekra Lang, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

 

Mekra Lang, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 

2.        Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Mekra Lang tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, iş ortakları, hizmet sunduğu kişi ve kurumlar, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

3.        Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 

Mekra Lang tarafından toplanan kişisel verileriniz, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (Emniyet, Savcılıklar, Mahkemeler vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Şirketimizin üretim faaliyetleri dahilinde sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi yerine getirilmesi kapsamında Mekra Lang’ın, topluluk şirketlerinin ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, Mekra Lang’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.mekra-turkey.com adresinde yer alan “Mekra Lang Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

 

4.        Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

 

Mekra Lang tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Mekra Lang’ın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5.        Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Mekra Lang tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

6.        Yasal Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Mekra Lang’a başvurarak;

-          Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-          Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mekra-turkey.com adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

SAYGILARIMIZLA,

MEKRA LANG OTOMOTİV YAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 

 


Mekra LANG Genel Aydınlatma Metnini İndirmak için Tıklayınız